начало » Търгове и конкурси

Архив
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти

от 19.02.2009

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А

р е ш и :

            На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 211/11.09.2008 г. на Общински съвет Враца, с Решения № 276 ; № 277; № 278 и № 279 /27.11.2008г публикувани в “ДВ”бр.12/13.02.2009г.,  Общински съвет Враца обявява    публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни  имоти:

 

Наименование

на обекта

Адрес и

№ по кадастрална карта

площ на обекта

2/

Начална цена

/без ДДС/ лв.

Депоз.

/лв./

Стъпка на наддав. /лв./

1.

Самостоятелен обект в подблоково пространство

гр. Враца

ул. “М.Горки” № 7, до топлофикация,

ид. № 12259.1023.

14.5.43

ЗП -

141,25

117  000

сделката не се облага с ДДС

11 700

3 000

2.

Незастроен поземлен имот

с.Девене, Обшина Враца,УПИ І, п.и.-163, кв.41  /бивш бригадирски лагер/

2 265

5 200 сделката  се облага с ДДС

520

250

3.

Незастроен поземлен имот

с.Девене, Община Враца,УПИ ІV,п.и.-163, кв.41 /бивш бригадирски лагер/

2 220

5 200 сделката  се облага с ДДС

520

250

4.

 Незастроен поземлен имот

 с. Девене,Община Враца,УПИ V,п.и.-163,кв.41 /бивш бригадирски лагер/

2 235

6 200

сделката се облага  с ДДС

620

300

 

 

1. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца - BG13UBBS80023300146537,  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца.

   2. Краен срок за внасяне на депозита – 1700 ч. на 04.03.2009г. .

3. Мястото за получаване на тръжна документация - сградата на Община    Враца , ет. 3,  стая № 72, срещу представен документ за платени 240лв./с включено ДДС/ на касата на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца, ет.І в срок до 1700ч. на 26.02.2009г.

4. Краен срок за оглед на обектите 04.03.2009г. включително

5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17 часа на 04.03..2009г. . 

6. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 06.03.2009г. съответно от 1300 ч. за обект №1, от 1400ч. за обект № 2, от 1500 ч. за обект № 3 и от 1600ч. за обект № 4 в  Заседателната сграда  на Общината - ет.ІІІ стая № 80.

 

За допълнителна информация: 092 /626 567; 092/624 581, вътр. 265