начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост - Заповед № 265/23.02.2009 г.

от 23.02.2009

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца с Решение №292/2008 г., във връзка с Решение №116, Протокол №13/29.05.2008 г. и  Решение №316 от Протокол №27/29.01.2009 г.  на ОбС–Враца и  Заповед № 265/23.02.2009 г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А :

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца, както следва:

 

Пълен списък на имотите, предлагани за продажба. Кликни ТУК! 

 

    Търгът ще се проведе  на  12.03.2009 г.  от 14.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

     Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 17.00 часа  на 11.03.2009 г. в Центъра за услуги и информация  при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-    Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация по §2 от ПЗР на НРПУРОИ - по образец;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа- оригинал;

-          Документ  за внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

 

 

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

     Тръжната документация се предоставя в Информационния център на Общината-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за услуги и информация при Община-Враца.

      Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в ОББ АД Клон – Враца, IBAN,  BG13UBBS80023300146537 / biC: UBBSBGSF/.

     Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая №40 и стая №39, ет.ІІ в сградата на Община-Враца. За обявените жилищни сгради и гаража, огледа се извършва след предварителна заявка в стая №40 и стая №39,ет.ІІ в сградата на Община-Враца. 

    

       За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/66-51-26; 62-45-81 в.412, в. 233  и в.290.

               

         

  

                                                                                                     

                                                                                                           КМЕТ: …………………….

                                                                                                                       /Тотю Младенов/

 

Резултати от проведения търг:

 

1.Пореден № 26 в списъка - спечелил търга Пламен  Бориславов  Белински

 

2.Пореден № 32 в списъка - спечелил търга Димитър Христов Кожухаров

 

3.Пореден № 31 в списъка - спечелил търга Венелин Венелинов Прокопиев