Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД №321 - Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост

от 05.03.2009

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г., и Решение № 317 в Протокол № 27/29.01.2009г. на ОбС- Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, частна и публична общинска собственост:

 

ИМОТ

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем в лева

1.

Помещение в сградата на Кметството с. Върбица

42.00

147.00

2.

Помещение в сградата на бивш „Младежки клуб” в с. Три кладенци

18.00

63.00

3.

Помещение в сградата на бивш „Младежки клуб” в с. Три кладенци

43.00

150.50

4.

Помещение в сградата на Кметството в с. Вировско

20.00

70.00

5.

Помещение находящо се на І-ви етаж на автоспирка с. Мраморен

50.00

175.00

6.

Павилион за закуски в сградата на Средношколско общежитие – Враца

50.00

300.00

7.

Язовир „Желязковец” в с. Баница

28726 .00

140.00

 

8.

Помещение в сградата до здравната служба с. Горно Пещене

12.00

42.00

ІІ. Имоти/обекти, които на основание Протокол № 7 в Решение №40/11.02.2008г. са обявявани на два търга за предоставяне под наем , но не са се явили кандидати:

 

ИМОТ

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

Помещение, находящо се на втори етаж в сградата на Кметството на село Тишевица

40.00

70.00

2.

Бивш млекопункт в с. Баница

20.00

60.00

3.

Помещение, находящо се в сградата на Кметството на с. Паволче

12.00

42.00

4.

Гаражна клетка в жил. блок “Проектант”

18.00

33.00

5.

Кафе – сутерен административна сграда в Община Враца

100.00

400.00

6.

Помещение в район №72 представляващ гараж №2 на ул. “Гурко” №2

12.50

50.00

7.

Помещение в сградата на здравна служба с. Горно Пещене

33.50

70.00

Търгът ще се проведе на 19.03.2009 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.
Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.
Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 18.03.2009 г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
• Заявление за участие в търга - по образец;
• Копие от решение за съдебна регистрация (оригинал или фотокопие нотариално заверено);;
• Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или фотокопие нотариално заверено);
• Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;
• Проект на договор (попълнен и подписан че са запознати с клаузите в договора)
• Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
• Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
• Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца.
Срокът за отдаване под наем на обектите публична общинска собственост за не повече от 5 год., за обектите частна общинска собственост- за не повече от 10 години.
Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10% от първоначалния годишен наем.
Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 15.00 ч. на 18.03.2009 г.
Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.
За допълнителна информация и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.
Търгът да се обяви в един местен ежедневник.
Комисията по провеждането на търга да се състои от 7 (седем) члена и двама резервни членове, съгласно чл.51, ал. 3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.     
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

         

 

                                                                                      КМЕТ:  /п/

                                                                                                      /Тотю Младенов/