Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 360 от 17.03.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти

от 17.03.2009

З А П О В Е Д

 

№ 360

      от  17.03.2009 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС (Обн. ДВ, бр. 44 от 1996 г.), чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 12.03.2009 г. на Комисия назначена със Заповед №334/10.03.2009 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №265/23.02.2009 г.  на Кмета на Община Враца по Решение № 316 по Протокол  № 27/29.01.2009 г. на  Общински съвет Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

Димитър Христов Кожухаров,  за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1270/2007 г., представляващ незастроен урегулиран  поземлен имот, отреден за обществено обслужване – УПИ ІV, кв.128, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца, по действащия Устройствен план или п.и. с идентификатор 12259.1010.208 по Кадастралната карта,  целият от 124.00 м2  /сто двадесет и четири кв.м./,  за сумата 16 130.00 лв. /шестнадесет хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС.

 

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     14 518.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-          322.60 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

-       3 374.40 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата         419.38 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.6 % върху продажната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.08 г., изм. и доп. с решение №303/29.01.09 г. на ОбС-Враца).

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в интернет-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

        

 

 

 

                                                                                                                       КМЕТ: /п/

                                                                                                                 /Тотю Младенов/