Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 380 от 24.03.2009г. във връзка с проведен на 19.03.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост

от 24.03.2009

З А П О В Е Д

№ 380

от 24.03.2009г.

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 19.03.2009г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №321/05.03.2009г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №317 в Протокол №27/29.01.2009г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост съгласно Протокол от 19.03.2009г. на Комисия назначена със Заповед №364/17.03.2009г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №6, помещение находящо се в Средношколско общежитие -павилион за закуски с обща площ от 50,00кв.м., с първоначален месечен наем 300,00лв.

v                 Класиран на ПЪРВО МЯСТО ЕТ”ДАВИДОВ-ЦВЕТЕЛИНА СРЕДКОВА”, представляван от Цветелина Средкова Давидова с предложен месечен наем в размер на 403,00лв.;

v                 Класиран на ВТОРО МЯСТО „ТЕДИ ГРУП”ООД, представлявано от Искрен Маринов Вълков с предложен месечен наем в размер на 371,00лв.;

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила да бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

В случай, че класирания на първо място не внесе цената и дължимите суми в срок по ал.1 от чл.66 на НРПУРОИ и не подпише договор за наем, се прилагат разпоредбите на чл.66 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС – Враца.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :............

                                                                                                                (инж. Т. Младенов)