начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ОБЯВЯВА: Прием на документи за финансиране на малки екологични и граждански инициативи

от 10.08.2009

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ОБЯВЯВА:

 

Прием на документи за финансиране на

малки екологични и граждански инициативи, съгласно

 

Правила за предоставяне на финансови средства за екологични проекти и проекти за малки инициативи на гражданите:

 

1. Размер на финансирането:

Минимален размер – 500,00 лв.

Максимален размер – 2000,00 лв.

2. Продължителност:

            Времетраенето за изпълнение на проекта до 6 месеца в рамките на бюджетната година (включващи финансирането, собствен принос: набиране на собствени средства, организация, безвъзмезден труд, материали и др.)

3.Териториален обхват:

            Град Враца и населените места на общината.

4. Проекти, които не подлежат на финансиране:

-Проекти, в чийто бюджет са включени разходи за заплати, наеми на помещения, разходи за поддръжка (бензин, електричество, телефон  и др.)

-Проекти, свързани с търговска и стопанска дейност

-Религиозни дейности

-Стипендии

-Издаване на книги и периодика

-Командировки

-Инициативи, отнасящи се за инфраструктура, строително-ремонтни дейности на тротоари, улични платна, преодоляване на последици от ВиК, Електроснабдяване, Топлофикация, БТК и др.

5. Необходими документи:

-Мотивирано предложение с план-сметка придружено с декларация, удостоверяваща собствено участие

-Съдебна и регистрация по БУЛСТАТ (за НПО), протокол за учредяване на инициативна група

-Договор за предоставените средства

6. Кои могат да участват:

-Неправителствени организации с нестопанска цел

-Инициативни групи (комитети), създадени за осъществяване на конкретна цел с приложен протокол (имена и адреси на участниците )

-Квартални съвети

7. Къде се подават документите:

Общински съвет –Враца –Постоянна комисия по финанси и бюджет

Срок до 15. 09. 2009г.

8. Получаване на средствата и отчет на финансираната дейност с решение на ОбС - Враца:

За ЮЛ – средствата ще се получават по банков път и ще се отчитат с фактури;

За инициативните комитети – ще се получават на касата на Община Враца и ще се отчитат с фактури придружени с касов (финансов) бон.

Фактурите ще се представят до 6-то число на месеца, последващ разхода при Гл. счетоводител на Община Враца. Писмен отчет за извършената дейност по проекта се предоставя на ПК по Финанси и бюджет.

9. Контрол: Комисията по финанси и бюджет

10. При неизпълнен проект или дейности по проект, средствата подлежат на връщане в едномесечен срок на общинския бюджет.

 

Председател на ОбС: К. Шахов