начало » Търгове и конкурси

Архив
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти

от 09.09.2009

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А

            На основание Решение № 444/14.07.2009г на Общински съвет Враца публикувано в “ДВ”бр.72/08.09.2009г.,  ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни  имоти:

Наименование

на обекта

Адрес и

№ по кадастрална карта

площ на обекта

2/

Начална цена

/без ДДС/ /лв./

Стъпка на наддав. /лв./

1.

поземлен имот

 

ид.№ 12259.1020.368 на ул.  „иван андрейчин” и ул. „ никола симов - куруто”  в гр. враца (упи х, , зона - втора, кв. 141 по плана на цгч)

776,00

152 000 /върху крайната цена се начислява  ДДС/

5 000

 

2.

Поземлен имот  

ид. № 12259.1026.263,  кв.”Младост” УПИ І, кв.22, Враца

4 282

428 000 /върху крайната цена се начислява  ДДС/

4 300 

3.

Поземлен имот 

ид. № 12259.1024.288  ж.к. „толбухин-юг” Враца (УПИ ХХХVІІІ, кв. 317)

4 410

296 000

/върху крайната цена се начислява  ДДС/

3 000

4.

Сграда (бивш бикарник) с нива – V категория

с.Тишевица, общ.Враца, местността „Селището” пл. № 5410, имот № 111009

ЗП - 144 нива –

9 дка

5 985

/върху крайната цена се начислява частично ДДС /

100

1. Депозитната вноска, в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община    Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца. в срок до 25.09.2009г. включително.

   2. Мястото за получаване на тръжна документация - сградата на Община    Враца , ет. 3,  стая № 72,срещу представен документ за платени 240лв./с включено ДДС/, внесени в касата  на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца ет. І. в срок до 1700ч. на 23.09.2009г.

3. Срок за извършване на оглед на обектите до 1700ч.  на 25.09.2009г. включително.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга. до 1700ч.  на 25.09.2009г

5. Място, ден и час за провеждане на търга – 28.09.2009г. от 1400 ч. в сградата на Община  Враца  ет. 3,  стая № 72;    

6. Пореден търг за непродадените обекти  ще се проведе след 14 дни, като всички срокове  се изместват съответно с 14 дни.

За допълнителна информация: 092 /626 567; 092/624 581 вътр. 265