начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1172/05.10.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1077/09.09.2009 г. на Кмета на Община Враца

от 05.10.2009

З А П О В Е Д

 

№ 1172

      от  05.10.2009 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 25.09.2009 г. на Комисия назначена със Заповед №1132/25.09.2009 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1077/09.09.2009 г. на Вр ИД Кмет на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

„кариери – п.д.” ЕООД - враца,  за спечелило търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1596/24.06.2009 г., представляващ:  Застроен поземлен имот с идентификатор 12259.1018.231 по Кадастралната карта на гр.Враца, с площ 185.00 м2 /сто осемдесет и пет кв.м./, ведно с построената в имота едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 12259.1018.231.1,  със застроена площ 70.00 м2 /седемдесет  кв.м./, находящ се  в ж.к.”Втори юни”, кв.200,  УПИ V-838 по действащия устройствен план на гр.Враца, с адрес ул."Георги Бързашки" №13, за сумата 75 100.00 лв. /седемдесет и пет хиляди  и сто  лева/.

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 55 00, сумите:

-     67 600.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-        1 502.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/,  Вид  на  плащане:  44 25 00,  сумата  

1 952.60 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.6 % върху продажната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.08 г., изм. и доп. с решение №303/29.01.09 г. на ОбС-Враца).

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в интернет-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач на имота ще бъде определен, класираният на второ място Пламен Стоянав Димитров, с предложена цена  75 050.00 лв. /седемдесет и пет хиляди и петдесет лева/.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

 

 

 

                                                                                                         ВрИД  КМЕТ:     /п/

                                                                                                                                 /Светла Кръстева/