начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1173/05.10.2009 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1077/09.09.2009 г. на Кмета на Община Враца

от 05.10.2009

З А П О В Е Д

 

№ 1173

      от  05.10.2009 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 25.09.2009 г. на Комисия назначена със Заповед №1132/25.09.2009 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1077/09.09.2009 г. на Вр ИД Кмет на Община Враца,

        

О П Р Е Д Е Л Я  М :

Иван  Георгиев Христов за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1119/2007 г., представляващ незастроен урегулиран  поземлен имот, отреден за жилищно строителство – УПИ І, кв.23-а по план на с.Паволче,  целият от 553.00 м2  /петстотин петдесет и три кв.м./,  за сумата 8 170.00 лв. /осем хиляди сто и седемдесет лева/ без ДДС.

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     7 355.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-        163.40 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

-     1 709.17 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата         212.42 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.6 % върху продажната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.08 г., изм. и доп. с решение №303/29.01.09 г. на ОбС-Враца).

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в интернет-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класираният на второ място Христо Тодоров Игнатов, с предложена цена  8 160.00 лв. /осем хиляди сто и шестдесет лева/ без ДДС.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

        

 

 

                                                                                                         ВрИД  КМЕТ:     /п/

                                                                                                                                 /Светла Кръстева/