начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост

от 17.11.2009

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г., и Решение № 317 в Протокол № 27/29.01.2009г. на ОбС- Враца и Заповед №1352/13.11.2009г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, частна и публична общинска собственост:

І. Имоти/обекти, които следва да бъдат обявени за предоставяне под наем чрез публичен търг:

 

ИМОТ/обект

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем ева/

1.

Помещение в сградата на Кметството в с. Вировско, актувано с АОС №1389/30.07.2008г.

втори търг

20.00

70.00

2.

Бивш млекопункт в с. Баница, има Заповед за деактуване №79/29.03.2004г.

втори търг

20.00

60.00

3

Помещение, находящо се в сградата на Кметството на с. Паволче, актувано с АОС №943/08.02.2006г.

втори търг

12.00

42.00

4

Гаражна клетка в жил. блок “Проектант”, деактуван от Областен управител Враца

втори търг

18.00

33.00

5

Помещение в сградата на здравна служба с. Горно Пещене, актувано с АОС №527/26.01.2004г.

втори търг

33.50

70.00

6.

Гаражна клетка на ул.”Вардар”№29

18.00

17.10

7.

Гаражна клетка на ул.”Вардар”№29

18.00

17.10

8.

Терен (петно) в югоизточния край на парцел ІІ в кв.151 на ж.к.”Дъбника” съгласно одобрена схема от Гл. архитект с размери 4.50/5.50

Схема на разположение

24.75

62.00

9.

Терен (петно) в североизточния край на парцел V в кв.151 на ж.к.”Дъбника” съгласно одобрена схема от Гл. архитект с размери 4.50/5.50

Схема на разположение

24.75

62.00

10.

Помещение на ул.”Васил Кънчов”, в блок ”Самуил”№3

35.12

158.00

11.

Терен в район №18 находящ се в ж.к”Металург”  на ул.”Дико Илиев” до ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

Схема на разположение

47.40

130.40

12.

Терен в район №18 находящ се в ж.к”Металург” на ул.”Дико Илиев” до ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”

Схема на разположение

47.40

130.40

13.

Терен в район №18, находящ се в промишлена зона, ул.„Христо Смирненски” до сградата на Текстилния техникум с размери 7.35/3.40

Схема на разположение

24.70

68.00

14.

Терен в район №18  находящ се в промишлена зона, ул.„Христо Смирненски” до сградата до Текстилния техникум с размери 7.35/3.40

Схема на разположение

24.70

68.00

15.

Терен в район №18 находящ се  на ул.”Екзарх Йосиф”, кв.103 по плана на ж.к „Самуил” гр. Враца

Схема на разположение

16.50

45.40

v        Търгът ще се проведе на 01.12.2009 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Утвърждавам тръжна документация както следва:

Ø      Заявление за участие в търга - по образец;

Ø      Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;

Ø      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

Ø      Оферта по образец;

Ø      Проект на договор;

Ø      Правила по които ще се проведе търга – извадка на текстовете от НРПУРОИ.

Право на участие в търга имат физически, юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 30.11.2009г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Проект на договор (попълнен и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от отдел ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Срокът за отдаване под наем на обектите - 5 години.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10% от първоначалния годишен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 30.11.2009 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

Съгласувал:...................

Директор дир. „АПИО”:

/М. Никовска/

                                                   ВрИД К М Е Т: ……………. 

                                                                               /Светла Кръстева/

Изготвил:..................... 
Гл.експерт”УОбС” /Н.Иванова/   
Съгласувал:..................................
Директор дир. „УОбС” /Н.Дакева