начало » Търгове и конкурси

Архив
Общински съвет Враца обявява публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти

от 17.12.2009

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – В Р А Ц А

            На основание Решение № 486/13.10.2009г на Общински съвет Враца публикувано в ДВ бр.98/11.12.2009г.,  ще се проведе публичен търг с явно наддаване по Наредбата за търговете и конкурсите, за продажбата на следните общински нежилищни  имоти:

Наименование

на обекта

Адрес и

№ по кадастрална карта

площ на обекта

2/

Начална цена

/без ДДС/ /лв./

Стъпка на наддав. /лв./

1.

поземлен имот с ид. № 12259.1020.295  заедно с построените в него сграда с ид. № 12259.1020.295.1 и сграда  - пристройка

ул.  „тодор балабанов” № 1  в гр. враца (упи хі, , зона - втора, кв. 141 по плана на цгч ) Враца

п.и. 1 619,00

сгради 427,00; 60,00

450 000  върху крайната цена се начислява  частично ДДС

5 000

2.

Самостоятелен обект в сграда с ид. № 12259.1023.14.5.43

помещение в партерен етаж на жилищен блок, построен 1972г. находящ се на ул. „М. Горки” 7, гр.Враца – до Топлофикация

141,25

117 000

/върху крайната цена не се начислява  ДДС/

3 000

1. Мястото за получаване на тръжна документация - сградата на Община    Враца , ет. 3,  стая № 72,срещу представен документ за платени 240лв./с включено ДДС/, внесени в касата  на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца ет. І. в срок до 1700ч. на 28.12.2009г.

   2. Депозитната вноска, в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община    Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца. в срок до 30.12.2009г. включително.

3. Срок за извършване на оглед на обектите до 1700ч.  на 30.12.2009г. включително.

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга. до 1700ч.  на 30.12.2009г

5. Място, ден и час за провеждане на търга – 04.01.2010г. от 1400 ч. в сградата на Община  Враца  ет. 3,  стая № 72.    

6. Повторен търг за непродадените обекти  ще се проведе след 14 дни, като всички срокове  се изместват съответно с 14 дни.

За допълнителна информация: 092 /626 567; 092/624 581 вътр. 265