начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 514 от 29.04.2010 г във връзка с проведен на 23.04.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост./Позиция 3/

от 29.04.2010

З А П О В Е Д

514

от 29.04.2010г.

 

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 23.04.2010г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №410/06.04.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №592 в Протокол №46/25.02.2010г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост съгласно Протокол от 23.04.2010г. на Комисия назначена със Заповед №498/22.04.2010г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №3, приземен етаж в сградата на УНСС за кафе-аперитив, с обща площ от 100,00кв.м., с първоначален месечен наем 420,00лв.

v                 Класиран на ПЪРВО МЯСТО ЕТ”ШАМПИОН-РУМЯНА ДИМИТРОВА”, представляван от Румяна Георгиева Димитрова с предложен месечен наем в размер на 430,00лв.;

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 .дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :............

(Д-р Костадин Шахов)

Ст.Юрисконсулт дир.”АПИО”:.......

(Лилия Василева)

                             

Изготвил:...................................        

Гл.експерт”УОбС” /Н.Иванова/                         

Съгласувал:...................................

Директор дир. „УОбС” /Н.Дакева/