начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца обявява публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост-Заповед №520/29.04.2010 г. на Кмета на Община Враца

от 30.04.2010

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Враца през 2010 г. и  Заповед №520/29.04.2010 г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А :

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца, както следва:

 Пълен списък на предлаганите за продажба имоти.

    Имоти с пореден № 3 и  № 7 се обявяват с условие за събаряне на сградите в срок до една година след продажбата им.

 

    Търгът ще се проведе  на  20.05.2010 г.  от  15.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 17.00 часа  на 19.05.2010 г. в Центъра за услуги и информация  при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация по §2 от ПЗР на НРПУРОИ - по образец;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа- оригинал;

-          Документ  за внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидатът се представлява от пълномощник) –оригинал;

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

    Тръжната документация се предоставя в Центъра за услуги и информация на Общината-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за услуги и информация при общината.

    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в ОББ АД Клон – Враца, IBAN,  BG13UBBS80023300146537 / biC: UBBSBGSF/.

    Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая №40 и стая №39, ет.ІІ в сградата на Община-Враца. За обявените жилищни сгради, огледа се извършва след предварителна заявка в стая №40 и стая №39,ет.ІІ в сградата на Община-Враца. 

    За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/62-45-81 в.412, в 233 и в.290.

                           

 

                                                                 КМЕТ: .......................

                                                                            /д-р Костадин Шахов/