начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца продължава срока за подаване на предложения за участие в конкурса за отдаване под наем за срок до 5 години на незастроени терени

от 14.05.2010

   На основание чл. 74 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 573/13.05.2010 г. на Кмета на Община Враца

                                                  О Б Я В Я В А

     Продължавам срока за подаване за предложения за участие в конкурса за отдаване под наем за срок до 5 години на незастроени терени, публична общинска собственост, находящи се на бул. „Втори юни”, района на МБАЛ , както следва:

 

                    Местонахождение

площ

кв.м

Първоначален мес. наем

в лв.

1.

2

3

4

1.

Терен №15 - за търговска дейност

20.00

55.00

2.

Терен №18  - за търговска дейност

20.00

55.00

 

     Предложения ще се подават до 16,00 часа на 26.05.2010 год. в Центъра за услуги и информация на гражданите.

     Конкурса ще се проведе на 27.05.2010 год. от 10,00 часа в сградата на Община Враца при условията на Заповед № 464/16.04.2010 год.

      За допълнителна информация и справки в Информационен център при Община-Враца  и тел.: 092/66-51-26; 62-45-81 и  в.412 и в.329