начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 615 от 18.05.2010 г. относно проведен на 11.05.2010г. публичен конкурс за отдаване под наем на имот, обявен със Заповед №464/16.04.2010 г. на Кмета на Община Враца

от 20.05.2010

З А П О В Е Д

 

615/18.05.2010 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 11.05.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №464/16.04.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №434 в Протокол №591/25.02.2010г. на Общински съвет – Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия конкурса за отдаване под наем на незастроен общински имот, находящ се бул.”Втори юни”, района на МБАЛ”Хр. Ботев”, съгласно Протокол от 12.05.2010г. на Комисия назначена със Заповед №464/16.04.2010г. и Заповед

№ 558/10.05.2010 г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №23 по обявата, представляващ терен №28 за поставяне на павилион за продажба на вестници, с първоначален месечен наем 55,00 лв.

Ø      Класиран на ПЪРВО място  с 5.00 точки- „ЕВИТА-73ЕООД, представлявано от Венцислав Бориславов Георгиев с предложен месечен наем в размер на 60,00лв. и срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект 60 дни

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия конкурса за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

                                                                    КМЕТ:

                                                                                     /д-р Костадин Шахов/