начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 2161/17.11.2010 г.относно проведен на 10.11.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

от 17.11.2010

З А П О В Е Д

 

№2161/17.11.2010 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 10.11.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, обявен със Заповед №1263/20.10.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №591в Протокол №46/25.02.2010г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М: 

 ЕТ”Красимира Пенчева” с Булстат 106559830, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.”Стефанка”№19, надлежно представляван от Красимира Петрова Пенчева за спечелил конкурса за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ незастроен общински терен,  находящ се в района на МБАЛ”Христо Ботев”, представляващ терен №8 по одобрената от Гл. архитект схема, предвиден за поставяне на павилион с площ 20 м2 за търговска дейстност. при следните условия:

1. Размер на месечен наем- 61 лв./шестдесет и един лева/;

      2. Срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идийния проект-30 /тридесет/ дни;

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 .дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

             КМЕТ:..................................

                         /д-р Костадин Шахов/