начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 2162/17.11.2010 г.относно проведен на 10.11.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

от 17.11.2010

З А П О В Е Д

 

№2162/17.11.2010 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 10.11.2010г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, обявен със Заповед №1263/20.10.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №591в Протокол №46/25.02.2010г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М: 

 ЕТ”Теди-Теодора Ценова” с Булстат 200479969, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.”Три уши”№8, надлежно представляван от Теодора Иванова Ценова за спечелил конкурса за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ незастроен общински терен,  находящ се в района на МБАЛ”Христо Ботев”, представляващ терен №25 по одобрената от Гл. архитект схема, предвиден за поставяне на павилион с площ 14 м2 за търговска дейстност при следните условия:

1. Размер на месечен наем- 55 лв./петдесет и пет лева/;

      2. Срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идийния проект-30 /тридесет/ дни;

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 .дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

               КМЕТ:..................................

                          /д-р Костадин Шахов/