начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 2228/03.12.2010 г.относно проведен на 02.12.2010г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца

от 06.12.2010

З А П О В Е Д

 

№ 2228

      от  03.12.2010 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 02.12.2010 г. на Комисия назначена със Заповед №2222/01.12.2010 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед  №2160/17.11.2010 г. на Кмета на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

„екопродукт-мегия”еоод с еик 201103394  за спечелило търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1542/15.05.2009 г., представляващ 2/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 12259.1018.302 по КК, целият от 237 м2,  състоящи се от 158 м2, ведно с двуетажна жилищна сграда с идентификатор 12259.1018.302 със ЗП 49 м2, находящ се в УПИ ХХХІІ-2041,  кв.156, ЦГЧ по регулационния план на гр. Враца, с адрес ул."Ил. Кръстеняков" №10-а, за  сумата 81 100.000  лв. без ДДС /словом: осемдесет и една  хиляди и сто лева без данък добавена стойност/.

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 55 00, сумите:

-     73 000.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-       1 622.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 /biC:UBBSBGSF/, Вид на плащане:44 25 00, сумата:

-     2 108.60 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.6 % в/у продажната стойност-чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.08 г., изм. и доп. с решение №303/29.01.09 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

                  В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            КМЕТ:  /п/

                                                                                                                        /д-р Костадин Шахов/