начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 17.12.2010

              В изпълнение на Заповед №2279/15.12..2010 год. на Кмета на Община Враца

О Б Я В Я В А  М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

 

ИМОТ/обект

площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем с вкл. ДДС /лева/

Срок за отдаване

Депозит за участие

/лева/

1.

Първи етаж от къща „Дом на художника”, находяща се на ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца, актувана с АПОС№767/18.02.2005г-първи търг.

35..31

283.00

5 год.

141.50

2.

Приземен етаж от сграда”Дановата къща”, находяща се на ул.”Георги Пенчев”№3, актувана с АПОС №767/18.02.2005г.-първи търг

73.15

585.20

5 год.

292.60

3.

Помещение в сградата на „Дом за социални услути на населението” в с. Паволче  за кафе-аперитив- публична общинска собственост- втори търг

78.00

273.00

5 год.

136.50

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търгът ще се проведе на 05.01.2011 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

               Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 04.01.2011г. в Информационния център на Община Враца, закупени и попълнине тръжни документи.  Стойността на тръжната документация е 30 лв.

             Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират.

             Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

             За допълнителна информация и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

                                                      

                                                                              К М Е Т:……………...

                                                                                                                  /д-р К. Шахов/