начало » Търгове и конкурси

Архив
Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище с храсти, находящи се в землището на с. Згориград

от 22.12.2010

На основание чл.72 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество  приета от ОбС-Враца с Решение №292/2008г./,  изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009г. в изпълнение на Решение  № 814/16.11.2010г. по Протокол  № 63/16.11.2010г. на ОбС Враца

 

О Б Я В Я В А М

 

       Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище с храсти, находящи се в землището на с. Згориград, община Враца, при спазване на приетите с Решение 730 по Протокол № 57/29.07.2010г. на ОбС – Враца правила, мерки и задължения на ползвателите при предоставяне ползването на мерите и пасищата, публична общинска собственост съдържащите се в чл.37и-37о от ЗСПЗЗ.

 

Имот №, местонахождение

НТП

Катего-

рия

Площ

/дка/

Първоначал-на конкурсна цена в лв.  годишно

АОС

1

000072, землище с. Згориград

Пасище с храсти

Х

1007.472

3022.42 лв.

1717/05.10г

2

000079, землище с. Згориград

Пасище с храсти

Х

253.982

761.94 лв.

1768/08.10г

 

        Конкурсът ще се проведе на 12.01.2011 г.  от  10.00ч.  в заседателната зала в  сградата на Община-Враца при следните конкурсни условия:

Участниците следва да отговарят едновременно на следните  условия :

 - да са регистрирани земеделски производители и да отглеждат пасищни животни ,

 - да нямат неизплатени изискуеми задължения към Община Враца произтичащи от неплатени местни данъци и таски и / или неплатени задължения произтичащи от граждански договори , разрешителни и др.

        Необходими документи който всеки един участник следва да представи :

- Регистрационна карта установяваща регистрация като земеделски производител , брой и вид на регистрираните пасищни животни, заверена за  2010 година

-  Нотариално заверена декларация, че нямат неизплатени изискуеми задължения към Община Враца произтичащи от граждански договори , разрешителни с др.

- Заявление за участие в конкурса по образец;

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или нотариално заверено фотокопие) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

- Декларация по & 2 от ДР на НРПУРОИ – по образец;

- Декларация за оглед на имота, предмет на конкурса-по образец;

- Проекто-договор за аренда на общински имот (подписан, че е запознат с клаузите);

- Документ за закупени конкурсни книжа-оригинал;

- Документ за платена депозитна вноска-оригинал;

-Удостоверение от Д-я”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

- Изрично пълномощно за участие в конкурса (когато кандидата се представлява от пълномощник)-оригинал;

- Оферта по образец, запечатана в отделен плик .

 

        Оценяването на предложенията за избор на арендатор да се извършва на основание на следната методика:

Предложенията да се оценяват по комплексна оценка - КО:

КО = кц x Ц + кб x Б +ки x И +кн x Н.,

където:

Ц

Предлагана годишна арендна цена;

Б

Брой на притежавани и регистрирани пасищни животни;

И

Инвестиционна програма;

Н

Насрещни предложения на кандидата, благоприятни за Общината;

кц

коефициентът за тежест на предлаганата цена;

кб

коефициентът за тежест на броя животни;

ки

коефициентът за тежест на инвестиционната програма;

кн

коефициент за тежест на насрещните предложения.

 

Ц=Цmах/Цi x 100;

Б = Бmах/Бi x 100;

И=Иmах/Иi x 100;

Н=Нmах/Нi x 100;

Забележка. Критериите Ц, Б, И и Н се определят на база на присъдени точки, като най-доброто предложение се оценява със 100 точки, а всяко следващо - прогресивно се намалява.

Стойностите на различните коефициенти се определят, както следва:

кц = 0,4; кб = 0,2; ки = 0,2;кн =0,2.

         Общинските имоти предмет на конкурсната процедура ще бъдат отдадени под аренда съобразно разпоредбите на ЗАЗ за срок до пет стопански години съгласно чл.37п от ЗСПЗЗ  , считано от датата на сключване на договора за аренда .

Депозитната сума се приспада от дължимото арендно плащане за първата стопанска година.

 

       Кандидатите за участие в конкурса или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират.

       Конкурсната документация се предоставя в Центъра за услуги и информация на Общината срещу  квитанция  от  30.00 лв.

            Срока за подаване на предложенията /документи/ е  11.01.2011г. до 16.30 часа в Информационния център в сградата на Община Враца.

       Стойността за конкурсната документация и депозитната вноска в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена за всеки имот се внася в касата при Информационния център на Община Враца.

        

        За допълнителна информация и справки в Информационен център при Община-Враца  и тел.: 092/66-51-26; 62-45-81 и  в.412 и в.319.

 

КМЕТ:           

/д-р Костадин Шахов/