начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 2311 от 22.12.2010 г. относно проведен на 14.09.2010 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 22.12.2010

З А П О В Е Д

2311/22.12.2010 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64  и чл.66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 14.09.2010г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №1002/16.08.2010г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №625 в Протокол №49/25.03.2010г., изм. доп. с Решение 696 в Протокол №55/29.06.2010г. на Общински съвет – Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за отдаване под наем на незастроен общински имот, находящ се в ГЧ с пореден номер по обявата 31, представляващ терен 2.2, съгласно Протокол от 14.09.2010г. на Комисия назначена със Заповед №1096/13.09.2010г. на Кмета на Община Враца.

За обект пореден №31 по обявата, представляващ терен №2.2 за поставяне на павилион за продажба на цветя, с първоначален месечен наем 480.00 лв.

Ø      Класиран на ВТОРО място ”Орион” ЕООД с предложен месечен наем 482,00 лв.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

ЗА КМЕТ: …….........…….  

Заповед №2295/17.12.2010 /Ани Василева/