начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 573 /27.05.2011 г.относно проведен Публичен търг на 12.05.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 28.05.2011

З А П О В Е Д

№ 573

от 27.05.2011г.

 

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост,  чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009г., във връзка с Протокол от проведен на 12.05.2011г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №415/27.04.2011г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №929 и Решение №930 по Протокол №72/19.04.2011г. на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М:

класирания на първо място СИМЕОН ПЕТРОВ ЦЕНОВ за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:

За обект пореден №44, представляващ имот № 051049 находящ се в землището на с. Косталево, НТП-ливада, кат.Х,  с обща площ от 51.694 дка., с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 56.90 лв., /петдесет и шест лева и 90 ст./.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

           /Д-р Костадин Шахов/