начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 627 /03.06.2011 г.относно проведен Публичен търг на 26.05.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 03.06.2011

З А П О В Е Д

 

627/03.06.2011 год.

 

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., във връзка с Протокол от проведен на 26.05.2011г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, обявен със Заповед №460/11.05.2011г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №924 в Протокол №71/24.03.2011г. на Общински съвет – Враца,

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за отдаване под наем на терен №29Б за монтиране на рекламно съоражение тип”Пиза” с площ 12,00кв.м., съгласно Протокол от 26.05.2011г. на Комисия назначена със Заповед №535/26.05.2011г. на Кмета на Община Враца.

 

          За обект пореден №2, терен №29 с първоначален месечен наем 120.00 лева

                       

Ø      Класиран на ПЪРВО място „СЪН АУТ-ЪФ-ХОУМ МЕДИЯ”ООД с предложен месечен наем в размер на 274.80лева;

Ø      Класиран на ВТОРО място „АУТ-ЪФ-ХОУМ МЕДИЯ”ООД с предложен месечен наем в размер на 270.00 лева;

 

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и на web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

Зам.Кмет:......................                                                       К М Е Т: …..............………..

/инж. Петя Аврамова/                                                                  /Д-р Костадин Шахов/