начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 705/23.06.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 527/19.05.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 24.06.2011

З А П О В Е Д

705/23.06.2011 год.

На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общински съвет Враца), във връзка с Протокол от 21.06.2011 г. на Комисия назначена със Заповед №673/20.06.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед  №527/19.05.2011 г . на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я М :

АНГЕЛ  ИВАЙЛОВ  ХРИСТОВ  с  ЕГН 9011241881 за спечелил търга и за КУПУВАЧ на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1595/2009 г., представляващ – Незастроен поземлен имот отреден за жилищно строителство, целият от 226.00 м2 (двеста двадесет и шест кв.м.), находящ се в гр.Враца, ж.к.”Втори юни”, кв.200, УПИ VІІІ - 833,832,828 по действащия Устройствен план или п.и. с  идентификатор 12259.1018.226 по Кадастрална карта, с адрес ул."Георги Бързашки" №3, за  сумата 25 009.00  лв. без ДДС (словом: двадесет и пет хиляди и девет  лева без данък добавена стойност).
В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:
1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:
- 22 577.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;
- 500.18 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;
- 5 201.87 лв., представляваща дължимия ДДС;
2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 500.18 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.00 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.
Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.
След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.
След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.
В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място ИВАЙЛО АНГЕЛОВ  ХРИСТОВ  с  ЕГН 6902161944, с предложена цена 24 400.00 лв. (без ДДС).
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

К М Е Т: …..............………..

/Д-р Костадин Шахов/