начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 708/23.06.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 527/19.05.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 24.06.2011

З А П О В Е Д

708/23.06.2011 год.

На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общински съвет Враца), във връзка с Протокол от 21.06.2011 г. на Комисия назначена със Заповед №673/20.06.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед  №527/19.05.2011 г . на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я М :

„ЕКСПРЕС АУТО” ЕООД с  ЕИК 106625223, представлявано от ИВАЙЛО АНГЕЛОВ  ХРИСТОВ  за спечелило търга и за КУПУВАЧ на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1598/2009 г., представляващ - Поземлен имот целият от 404.00 м2 (четиристотин и четири кв.м.), ведно с едноетажна жилищна сграда със ЗП-103 м2 и с едноетажна стопанска сграда със ЗП-55 м2 (сградите не се запазва с постоянен  статут),  предвиден за средноетажно застрояване (от 10 до 15 м), находящ се в гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, кв.62, УПИ ІІ-679 по действащия Устройствен план (ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със Заповед №1527/2006 г. на Кмета на Община Враца) или п.и. с идентификатор 12259.1014.214 по Кадастрална карта, с адрес ул."Христо Ботев" №95, за  сумата 46 100.00  лв. без ДДС (словом: четиридесет  и шест хиляди и сто  лева без данък добавена стойност).
В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:
1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:
- 41 600.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;
- 922.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;
2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 922.00 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.00 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.
Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.
След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.
След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.
В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място „АУТО ЕКСПРЕС” ЕООД с  ЕИК 106532819 представлявано от ТАНЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА, с предложена цена 45 100.00 лв. (без ДДС).
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

К М Е Т: …..............………..

/Д-р Костадин Шахов/