Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 712/23.06.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 527/19.05.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 24.06.2011

З А П О В Е Д

712/23.06.2011 год.

На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общински съвет Враца), във връзка с Протокол от 21.06.2011 г. на Комисия назначена със Заповед №673/20.06.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед  №527/19.05.2011 г . на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я М :

НИКОЛА ОГНЯНОВ БЕНИНСКИ с ЕГН 7912101883 за спечелил търга и за КУПУВАЧ на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1886/2011 г., представляващ незастроен урегулиран  поземлен имот, отреден за жилищно строителство – УПИ ХХІХ, кв.316, ж.к.”Толбухин-юг”, гр.Враца по действащия Устройствен план или поземлен имот с идентификатор 12259.1024.311 по  Кадастралната карта,  целият  от  392.00 м2  (триста деветдесет и два кв.м.),  за  сумата 19 751.00 лв. без ДДС (словом: деветнадесет хиляди седемстотин  петдесет и един лева без данък добавена стойност).
В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:
1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:
- 17 801.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;
- 395.02 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;
- 4 108.21 лв., представляваща дължимия ДДС;
2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / BIC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 395.02 лв.представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.00 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).
Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.
Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.
След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.
След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.
В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място ОГНЯН НИКОЛОВ БЕНИНСКИ с ЕГН 5809096383, с предложена цена  19 500.00 лв. (без ДДС).
Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

К М Е Т: …..............………..

/Д-р Костадин Шахов/