Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 770/11.07.2011 г. относно проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №415/27.04.2011г. на Кмета на Община Враца

от 11.07.2011

З А П О В Е Д

770/11.07.2011 год.

На основание чл.64 във връзка с чл. 66, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009г., във връзка с Протокол от проведен на 12.05.2011г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост, обявен със Заповед №415/27.04.2011г. на Кмета на Община Враца в изпълнение на Решение №929 и Решение №930 по Протокол №72/19.04.2011г. на Общински съвет Враца

О П Р Е Д Е Л Я М :

класирания на второ място „Зора-85” ЕООД,  ЕИК: 200767380, със седалище и адрес на управление: гр. Бойчиновци, ул. „Ал. Стамболийски” №15, представлявано от Управителя ЗАРКО ПЪРВАНОВ ИВАНОВ за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:
За обект пореден №47, представляващ имот № 30700 находящ се в землището на с. Охрид, НТП-нива, кат.III,  с обща площ от 97.060 дка., с годишна наемна цена в размер на 4199.71 лв., /четири хиляди сто деветдесет и девет лева и 71 ст./.
С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.
След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

 

К М Е Т: …..............………..

/Д-р Костадин Шахов/