Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2011 г. за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 26.07.2011

В изпълнение на Заповед №828/21.07.2011 год.

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

  

№ по ред

имот

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

 

Терен №1

В ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

За услуги

12.00

50.00

2.

 

Терен №2

В ПИ с Кадастрален инд.№12259.899.1 в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк гр. Враца

За услуги

12.00

50.00

 

v        Търгът ще се проведе на 10.08.2011 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 09.08.2011г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва: 

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 09.08.2011г.

v        Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

  

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА:

 Ани Василева:.............................

(Заповед №805/19.07.2011 г.)