начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1044/15.09.2011 г. относно проведен публичен търг на 08.09.2011 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

от 15.09.2011

З А П О В Е Д

№ 1044

от 15.09.2011г.

            На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009г., във връзка с Протокол от 08.09.2011г. на комисия, назначена със Заповед №921/16.08.2011г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ, съобразно Решение №1056 по Протокол №77/28.07.2011г. на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М:

класирания на първо място тони йорданов тошев за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:

За обект пореден №12, представляващ имот № 000214, находящ се в землището на с. Голямо Пещене, НТП-пасище, мера, кат.II,  с обща площ от 160.134 дка., с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 1056.90 лв. /хиляда петдесет и шест лева и 90 ст./.

Класиран на второ място „ТДТ-90” ЕООД,  ЕИК: 201246682, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж.к. „Сениче”, бл.62, вх. Б, ап.27, представлявано от Управителя теодора дамянова ангелова с предложена тръжна годишна наемна цена в размер на 960.80 лв.

/ деветстотин и шестдесет лева и 80 ст./

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор за наем.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/Д-р Костадин Шахов/