начало » Търгове и конкурси

Архив
концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Картинг писта и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние

от 27.09.2011

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Враца съобщава, че на електронната страница на „Държавен вестник”  е публикувано Обявление №.1/15.09.2011г.  за концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Картинг писта и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние.

 

1.  Срок на концесията – 15 години;

2.  Закупуване на документация за участие: Община Враца всеки работен ден от 8,00ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч.

3.  Цена на документацията за участие: 200,00лв. без включено ДДС;

4. Плащане на цената на документацията - в касата на „Центъра за административно обслужване на гражданите”, находящ се в партера на сградата на Общината до16.00 ч на 17.10.2011 год..;

5. Получаване на документацията: „Центъра административно обслужване на гражданите”  на Община Враца;

6. Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците. Паричната гаранция се внася в касата на Община Враца, находяща се в "Центъра за административно обслужване на гражданите", в партера на сградата или по банкова сметка, както следва:

IBAN BG 13UBBS80023300146537 BIC: UBBSBGSF  при ТБ „ОББ” АД – клон Враца, Банковата гаранция се издава и депозита се внася не по-късно от 20.10.2011 год.

Гаранцията е в размер на 1870 лв. (хиляда осемстотин и седемдест лева).

7. Краен срок за закупуване на документация :16,00ч. на 17.10.2011 год.

8. Размер на минималното годишно концесионно плащане е 1870 лв. (хиляда осемстотин и седемдест лева) без включено ДДС.

9.  Краен срок за подаване на оферти и заявления: до 16,00ч. на 20.10.2011 год.

          10. Отваряне на офертите: на 21.10.2011 год. от 14,00 ч. в заседателната зала на Община Враца.

 

Лица за контакти с участниците:

          Инж. Нина Дакева – Директор Дирекция „Управление на общинската собственост”, Община Враца и Албена Гарина- гл. експерт Дирекция „Управление на общинската собственост”, Община Враца.

Допълнителна информация на интернет страницата на „Държавен вестник”-електронно издание dv@parliament.bg и на Националния концесионен регистър www.nkr.government.bg 

 

ЗА КМЕТ на Община Враца: .............................

Ани Василева (Заповед №1073/19.09.2011 г.)