начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг на 24.10.2011 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост

от 05.10.2011

 

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.17, чл.18, и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №932 в протокол №72/19.04.2011год., Решение №850 в протокол №66/28.12.2010 год. на Об. Съвет - Враца  и Заповед №.1122/05.10.2011г. на Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, частна общинска собственост:

І. Имоти/обекти, които следва да бъдат обявени за предоставяне под наем чрез публичен търг:

№ по ред

обект

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем ева/

1.

 

Щанд №6

Магазин Сувенирна палата

За продажба на промишлени стоки

8,00 кв.м.–търг. площ; 2,00 кв.м. складова площ

120,00

2.

Сграда – бивш бикарник

ЖК”Сениче”

За услуги

200,00

600,00

 

v        Търгът ще се проведе на 24.10.2011 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 21.10.2011г. в Информационния център на Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Проект на договор (попълнен /без наемана цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Срокът за отдаване под наем на обекта по позиция 1. е 5 години , а за обекта по позиция 2. е 10 год.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 21.10.2011г.

v        Тръжната документация ще се получава само от Информационния център на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в Информационния център на Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

Вр. И.Д. К М Е Т: …..............………..

/Ани Василева Симеонова/