начало » Търгове и конкурси

Архив
Tрети публичен търг с явно наддаване на 03.11.2011 г. за предоставяне на сечища от горския фонд в землището на с. Згориград –общинска собственост

от 17.10.2011

На основание чл.51,  чл. 52, ал.1, във връзка с чл. 83, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/ – приета с Реш.№ 292 / 08г. от ОбС Враца, изм. и доп. с Реш.№ 331 / 19.02.09г. /,  в изпълнение на Решение №1101 по Протокол № 79/14.09.2011г. на ОбС Враца    

 О Б Я В Я В А : 

Със своя Заповед №1139 /13.10.2011г. Кмета на Община Враца е наредил  да се предостави възмездно право на ползване на неизсечена дървесина чрез провеждане на трети публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища от  горския фонд в землището на с. Згориград –общинска собственост с първоначална тръжна цена, определена на база Тарифа за такси на корен на обли дървени материали, дърва за огрев, дърва за горене и вършина добити от ДГФ, определена с ПМС 202 на МС от 11.08.2008 г.както следва:

 

1. От Горски Имот №132005 в землището на с.Згориград , регистриран в ДГС Враца под № 5366, подотдел 111б -  770 куб.м. дървесина при  първоначална тръжна цена  - 15704 лв., конкретизирана по дървесен вид, сортимент, кубатура и цена, както следва :

Виж ТАБЛИЦАТА

 

5.  От Горски Имот №132012 в землището на с.Згориград , регистриран в ДГС Враца под №5592, подотдел 111 л - 1510 куб.м. дървесина при  първоначална тръжна цена  - 45 360 лв., конкретизирана по дървесен вид, сортимент, кубатура и цена, както следва :

Виж ТАБЛИЦАТА 

 

Цените са без включен данък добавена стойност (ДДС). Върху продажната цена  на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се начислява ДДС в размер на 20 % върху определената стойност.

v       Търгът ще се проведе на 03.11.2011 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v       Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53 до чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС- Враца с Решение №292/2008г., изм. и доп. с Реш.№ 331 / 19.02.09г.

v       Стъпката за наддаване е в размер от 10 на сто от първоначалната тръжна цена, като същата е определена със Заповед № 1139/13.10.2011 г. на Кмета на Община Враца по реда на чл. 51, ал. 1, т. 3 от НРУПРОИ.

Утвърдената тръжна документация е както следва:

v     Заявление за участие в търга - по образец;

v     Удостоверение за актуално правно състояние или ЕИК на юридическото лице или едноличен търговец,

v     Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец;

v     Декларация за оглед на имота предмет на търга – по образец;

v     Проект на договор за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина на корен от горския фонд с. Згориград– общинска собственост;

v     Правила по които ще се проведе търга – извадка на текстовете чл.53 до чл.59 от НРПУРОИ.

Право на участие в търга имат лица / физически, юридически и еднолични търговци/, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 02.11.2011г. до 17.00ч. в Център за информационно обслужване на Община Враца с адрес гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6, запечатани в непрозрачен плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец- оригинал;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие с подпис и печат от лицето което по закон представлява търговецът ) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по & 2 от НРПУРОИ – по образец-оригинал;
  • Проект на договор за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина на корен от горския фонд с. Згориград–общинска собственост (надлежно попълнен без вписване на предлаганата цена и подписан на всяка страница, че участникът е запознат с клаузите в договора като се посочват имената на подписващия и се слага печат на участника)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца – при наличие на задължения по ЗМДТ към Община Враца, отразени в приложеното удостоверение, участникът не се допуска до по-нататъшно участие в търга;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец-оригинал;
  • Когато кандидата не се яви лично, то лицето което ще го представлява в тръжната процедура следва да бъде упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга. Пълномощното се прилага в оригинал.

v     Срокът на договора за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина на корен от горския фонд с. Згориград–общинска собственост е една календарна година.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при провеждането на търга.

v       На основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ, определям депозитна вноска за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за всеки имот.

v       Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. (тридесет лева).

v       Внасянето на депозитната вноска за всеки имот, за който кандидатът ще участва на обявения търг и закупуването на тръжната документация може да се извършва всеки работен ден в касата на Център за информационно обслужване на Община Враца най-късно до 17.00 часа на 02. 11. 2011г. 

v       Тръжната документация се получава само от Център за информационно обслужване на Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        Допълнителна информация и справки могат да се получават в Център за информационно обслужване на Община Враца и/или на тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.319 и в. 412.

 

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩА ДЛЪЖНОСТТА

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: …...............................

/Ани Василева /