начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1245/10.11.2011 г. относно проведен на 03.11.2011г. търг с явно наддаване за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград

от 11.11.2011

З А П О В Е Д

№ 1245

от 10.11.2011г.

 

На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение №292/2008г., изм. и доп. с Реш.№ 331 / 19.02.09г. /, във връзка с Протокол от проведен на 03.11.2011г. търг с явно наддаване за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград, частна общинска собственост, обявен със Заповед №1139/13.10.2011г. и Заповед №1223/01.11.2011г. на ВРИД Кмет на Община Враца в изпълнение на Решение №1101 по Протокол №79/14.09.2011г. на Общински съвет – Враца,

 

О Б Я В Я В А М:

 

спечелилия търга за възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от горския фонд с. Згориград на имот, частна общинска собственост съгласно Протокол от 03.11.2011г. на Комисия, назначена със Заповед №1139/13.10.2011г. и Заповед №1223/01.11.2011г. на ВРИД Кмет на Община Враца.

За обект пореден №2, представляващ горски имот №132012, находящ се в землището на с. Згориград, регистриран в ДГС Враца, подотдел 111л с първоначална тръжна цена 45360.00 лв.

Класиран на първо място „Холцен Трейд” ЕООД с ЕИК:200889110, представляван от Веселин Георгиев Гетов с тръжна цена в размер на 81648.00 лева, без включен ДДС.

Класиран на второ място „Дилес” ООД с ЕИК:106592008, представляван от управителя Иван Михайлов Илиев с тръжна цена в размер на 77112.00 лева, без включен ДДС.

Класиран на трето място „Про Бул 2006” ООД с ЕИК:106615777, представляван от управителя Петър Руменов Петров с тръжна цена в размер на 63504.00 лева, без включен ДДС.

 

За придобиване на възмездно право на ползване на неизсечена дървесина от гореописаният горски имот, „Холцен Трейд” ЕООД следва да внесе на Община Враца, на вноски съгласно проекто-договора в ОББ АД Клон Враца:

1. IBAN : BG48UBBS80028413872805

BIC: UBBSBGSF

Вид плащане – 44 42 00

Обща цена в размер на 97977.60 лева, от която:

                        - 81648.00 лв., тръжната цена на имота

                        - 16329.60 лв., полагащия се ДДС

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

След влизане на настоящата заповед в сила ще бъде поканен спечелилия търга за внасяне на дължимите суми в 14 дневен срок и подписване на договор.

Настоящата заповед се състави в пет еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

ВРИД КМЕТ :.........................

/Ани Василева/