начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен ТЪРГ на 14.12.2011 г. от 16.00 часа с тайно наддаване за учредяване правото на строеж върху общинска земя

от 23.11.2011

     На основание 37 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 50 т.1, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС Враца с Решение №292/2008 г.), във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Враца, приета, актуализирана и допълнена с Решения на Общински съвет Враца  и  Заповед №1284/22.11.2011 г.  на Кмета на Община Враца,

  

О Б Я В Я В А

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване правото на строеж  върху общинска земя, както следва:

 

Местонахождение

и вид на предвидената за построяване сграда

Акт за общ. собств

Разгъната

застроена площ (РЗП) м2

Пазарна стойност

 в  лв.

Терен  в УПИ І317 , кв. 100, ж.к. Металург, гр.Враца – отреден за построяване на гаражен комплекс от 6 бр. гаражни клетка – от № 1 до № 6

1971

120.00

гаражна клетка

по 20.00

 

6 800.00

(по 56.70лв/м2)

       

   Търгът ще се проведе  на  14.12.2011 г.  от 16.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 12.00 часа  на 14.12.2011 г. в Центъра за услуги и информация  при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация по §2 от ПЗР на НРПУРОИ - по образец;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

-          Документ  за внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидатът се представлява от пълномощник) –оригинал;

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

    Тръжната документация се предоставя в Центъра за услуги и информация при Община-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за услуги и информация при общината.

    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в ОББ АД Клон – Враца, IBAN,  BG13UBBS80023300146537 / biC: UBBSBGSF/.

    Оглед на терените може да се извършва свободно на място и по документация в стая №40 и стая №39, ет.ІІ в сградата на Община-Враца.

    За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/62-45-81 в.412, в 233 и в.290.

                       

     КМЕТ:    ………………

             /инж.Николай Иванов/