начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен ТЪРГ на 15.12.2011 г. с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца

от 28.11.2011

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС–враца, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Враца за 2011 г. приета и актуализирана от ОбС–враца и  Заповед  № 1285/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца,

 

 

О Б Я В Я В А :

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца, както следва:

           

       No

 

Вид на имота

Местонахождение

Акт за ОС

Площ

 

 в  дка

Пазарна стойност

 в  лв.

(без ддс)

1.

Земеделска земя

Начин на трайно ползване – Нива

Категория на земята при неполивни условия –Пета

Землище с. Косталево, общ. Враца, местност „Селището”

Имот № 054030 по КВС /карта на възстановена собственост/

1964

3.050

1300.00

по 426.00  лв/дка

2.

Земеделска земя

Начин на трайно ползване – Зеленчукова градина

Категория на земята при неполивни условия –Пета

Землище гр. Враца, кв. Бистрец, местност „Под село”

Поземлен имот с идентификатор 12259.49.27

1979

0.258

230.00

по 891.00  лв/дка

3.

Земеделска земя

Начин на трайно ползване – Нива Категория на земята при неполивни условия –Пета

Землище с. Лютаджик, местност „Под село”

имот № 023040

1966

1.387

540.00

по 390.00  лв/дка

4.

Земеделска земя

Начин на трайно ползване – Трайни насеждения

Категория на земята при неполивни условия -Седма

Землище с. Бели Извор, Община Враца, местност „Требежината”

имот № 020005

1962

5.685

5400.00

по 950.00  лв/дка

  

 

    Търгът  ще се проведе  на  15.12.2011 г.  от 15.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 12.00 часа  на 15.12.2011 г.  в Центъра за услуги и информация  при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено фотокопие) - за юридически лица и  еднолични търговци ;

-          Декларация по §2 от ПЗР на НРПУРОИ - по образец;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа- оригинал;

-          Документ  за  внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-          Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за наличие или липса на задължения по ЗМДТ;

-          Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидатът се представлява от пълномощник) –оригинал;

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

    Кандидатите за участие в търга или от упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.

    Тръжната документация се предоставя в Центъра за услуги и информация на Общината-Враца срещу  квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС).

    Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за услуги и информация при общината.

    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се внасят по сметка на Община Враца в ОББ АД Клон – Враца, IBAN,  BG13UBBS80023300146537 / biC: UBBSBGSF/.

    Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая №40 ет.ІІ и №44 ет.ІІ в сградата на Община-Враца.

    За допълнителна информация в Информационен център и тел: 092/62-45-81 в. 233.

        

 

 

КМЕТ:    ………………

             /инж.Николай Иванов/