начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен ТЪРГ на 29.12.2011 г. с явно наддаване за продажба на обекти, предмет на приватизация

от 13.12.2011

         На основание Решения № 1126/11.10.2011 г на Общински съвет Враца и ДВ бр. 97/09.12.2011г. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата при следните условия на:

1. Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на наддаване:

Обекта, предмет на приватизация се състои от два подобекта:

Ø Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.254 с площ 712 кв.м. (УПИ IV, пл.11, кв.212) ул. „Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 959/17.04.11г., АОС – частна № 1994/10.10.2011г.

Ø Поземлен имот с ид.№ 12259.1023.252 с площ 766 кв.м. (УПИ V, пл.11, кв.212) ул. „Екзарх Йосиф” – по регулационен план на гр.Враца, одобрен с решение на ОбС № 959/17.04.11г., АОС – частна № 1993/10.10.2011г.,

с обща площ 1 478 кв.м.  и начална тръжна цена 170 100 лв. /сто и седемдесет хиляди и сто лева/, стъпка на наддаване 3 000 лв. /върху крайната цена се начислява  ДДС/;

2. Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF – ТБ ОББ АД клон Враца в краен срок от 15 дни от деня следващ публикацията на Решението в „Държавен вестник”;

3. Тръжна документация се закупува и получава срещу  240 лв. /с включен ДДС/,  на касата  в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца, ет. І.;

4. Срок за закупуване на документацията за участие в търга до  22.12.2011г.

5. Срок за оглед на обекта и подаване на документи за участие в търга в деловодството на Община Враца – до 27.12.2011г.;

6. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 29.12.2011г. от 1400ч.  в заседателната зала на Община Враца ет.3,  стая № 72;

За допълнителна информация: 092/626 567; 092/ 624 581 вътр. 265

 

Изготвил:

                 /инж.Ел.Станчева/