начало » Търгове и конкурси

Архив
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост

от 14.12.2011

         На основание чл.72, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца (Решение №591, Протокол №46/25.02.2010 г. на ОбС Враца), Заповед № 1344/13.12.2011 год. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А

       Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

обект

Местонахождение

Предназна-

чение

Площ

/кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

помещения

II- ри етаж от сграда „Дом на художника”

Офис-услуги

31.50

94,50

2.

помещение

II- ри етаж от сграда

„Дановата къща”

Офис-услуги

10.00

30,00

3.

помещение

II- ри етаж от сграда

„Дановата къща”

Офис-услуги

15.70

47,10

4.

помещение

II- ри етаж от сграда

„Дановата къща”

Офис-услуги

20.00

60,00

5.

помещение

Сутерен от сграда

„Дановата къща”

Кафе-клуб

73.50

146,00

 

        Право на участие в конкурса имат единствено юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.  Конкурсът ще се проведе на 29.12.2011 г.  от  13.00ч.  в сградата на Община-Враца при следните конкурсни условия:

А. Размер на предлагания месечен наем;

Б. Идейна концепция.

Оценката  на офертите ще се извършва съгласно формулата :

КО= (ИК х 70%) + (ПЦ х 30%), където:

КО – комплексна оценка;

ИК- представена идейна концепция;

ПЦ – предлагана цена.

Участниците следва да разработят идейна концепция, включваща минимум следното:

-          обществено полезна дейност, която ще осъществяват в наетите помещения;

-          ефекти, които ще бъдат постигнати;

-          цели и средства.

Оценка на ИК:

Най-изгодното предложение на участник ще бъде оценено с 10 точки. Всяко следващо пропорционално намалява, съгласно формулата:

ИК = ИКу х 10, където ИКу- идейна концепция на участника.

Оценка на ПЦ:

Максималната оценка, отговаряща на най-високото предложение от участник е 100 точки. Всяко следващо пропорционално намалява, съгласно формулата:

ПЦ = ПЦу / ПЦмакс. х 100, където ПЦмакс.- максимално предложена цена 

   ПЦу – предлагана цена от участника. 

        До 17.00 часа на  28.12.2010 г Кандидатите за участие в конкурса представят в „Центъра за административно обслужване на гражданите” в сградата на Община Враца:

Ø       Заявление за участие в конкурса по образец;

Ø     Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или нотариално заверено фотокопие) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

Ø       Декларация за оглед на имота, предмет на конкурса-по образец;

Ø       Проекто-договор за наем на общински имот (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че е запознат с клаузите);

Ø       Документ за закупени конкурсни книжа-оригинал;

Ø       Документ за платена депозитна вноска-оригинал;

Ø       Удостоверение от отд.”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

Ø       Изрично пълномощно за участие в търга (когато кандидата се представлява от пълномощник)-оригинал;

Ø       Предложение свободен текст, запечатано в отделен плик

       Кандидатите за участие в конкурса или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с които да се легитимират.

       Стойността за конкурсната документация в размер на 30.00 с включен ДДС и депозитната вноска в размер на 50% от първоначалния конкурсен месечен наем се внасят в касата на „Центъра за административно обслужване на гражданите” на Община Враца.

        За допълнителна информация и справки в „Център за административно обслужване на гражданите” при Община-Враца  и тел.: 092/66-51-26; 62-45-81 и  в.412 и в.329.

 

Инж. Николай Иванов

 Кмет на Община Враца