начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1375/20.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 20.12.2011

З  А  П  О  В Е  Д

 

№ 1375

от  20.12. 2011 г.

 

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца),  във връзка с Протокол от 14.12.2011 г. на Комисия назначена със Заповед № 1340/22.11.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г.  на Кмета на Община Враца,

 

О П Р Е Д Е Л Я  М :

валентин иванов йорданов с ЕГН 607265240 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1893/11.04.2011 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХІV-41, кв.175, ЦГЧ, ул.”Войводин дол №6, гр.Враца по действащия Регулационен план, приет с Решение №959 по Протокол  №72/19.04.2011 г.  на Общински съвет Враца (идентичен с УПИ-3664, кв.175, ЦГЧ, гр.Враца по ЧИ ПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед №44/20.01.1995 г.)  или  поземлен имот с  идентификатор  12259.1016.41 по Кадастрална карта, целият от 227.00 м2,  с предложена цена 23 200.00 лв. без ДДС (словом: двадесет и три хиляди и двеста  лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     21 320.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит;

-          464.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

-       4 825.60 лв., представляваща дължимия ДДС;

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 464.00лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място иво михайлов петров с ЕГН 6501173247, с предложена цена 20 875.00 лв. без ДДС.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

 

КМЕТ: /п/                                                                          

            /инж.Николай Иванов/