начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1376/20.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 20.12.2011

З  А  П  О  В Е  Д

 

№ 1376

от  20.12. 2011 г.

 

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца),  във връзка с Протокол от 14.12.2011 г. на Комисия назначена със Заповед № 1340/22.11.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г.  на Кмета на Община Враца,

 

О П Р Е Д Е Л Я  М :

венелин вилиянов георгиев с ЕГН 8706091883 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1272/18.07.2007 г., представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване, съставляващ УПИ VІ-210, кв.46, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца по действащия Регулационен план, приет с Решение №959 по Протокол  №72/19.04.2011 г.   на  Общински  съвет  Враца  (идентичен с УПИ VІ, кв.128, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца по ЧИ ПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед №966/03.07.2007 г.)  или  поземлен имот с  идентификатор  12259.1010.210 по Кадастрална карта, целият от 138.00 м2,  с предложена цена 10 771.59 лв. без ДДС (словом: десет хиляди седемстотин седемдесет и един 0.59  лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     9 695.59 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-        215.43 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

-     2 240.49 лв., представляваща дължимия ДДС;

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 215.43лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

КМЕТ: /п/                                                                      

            /инж.Николай Иванов/