начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1377/20.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1283/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 20.12.2011

З А П О В Е Д

 

№ 1377

      от  20.12.2011 г.

 

        На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение №292/2008 г. на Общниски съвет Враца), във връзка с Протокол от 14.12.2010 г. на Комисия назначена със Заповед № 1341/22.11.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1284/22.11.2011 г.  на Кмета на Община Враца,на Кмета на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

”ми-пет”ООД с ЕИК 106523962, представлявано от иван йотов петков - управител, за спечелило търга за учредяване правото на строеж върху общинска земя, представляваща терен отреден за построяване на група от 6 /шест/ гаражни клетки  с разгъната застроена площ 120.00 м2 (сто и двадесет кв.м.), находяща се в УПИ І317, кв.100, ж.к. Металург, гр.Враца по действащия Регулационен план, приет с Решение №959 по Протокол  №72/19.04.2011 г.  на Общински съвет Враца  или поземлен имот с идентификатор 12259.1012.349 по Кадастралната карта, актуван с АЧОС №1971/09.08.2011 г., с предложена цена  6 853.20  лв. (словом: шест хиляди  осемстотин петдесет и три 0.20 лева).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, ”ми-пет”ООД следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон – Враца, IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, „Вид плащане” 44 59 00 – сумите: 

 

6 173.20 лв., представляваща разлика между предложената стойност за правото на строеж и внесения депозит ;

•     137.07 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определеният за спечелил търга по реда на АПК и след внасяне на дължимите суми да се сключи договор за учредяване право на строеж.

         В случай, че ”ми-пет”ООД не внесат дължимите суми в определения срок, да се приложат разпоредбите на чл.66 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ на ОбС и за спечелил търга да се определи, класираният на второ място участник -  ЕТ„Тихикин – Валентин Антонов” с ЕИК 816112208, представляван от Валентин Тодоров Антонов, с предложена цена 6 801.11  лв.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.  

 

 

КМЕТ: /п/                                                                      

            /инж.Николай Иванов/