начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1382/21.12.2011 г. относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1285/22.11.2011 г. на Кмета на Община Враца

от 21.12.2011

З  А  П  О  В Е  Д

 

№ 1382

от  21.12. 2011 г.

 

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца),  във връзка с Протокол от 15.12.2011 г. на Комисия назначена със Заповед № 1347/13.12.2011 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед № 1285/22.11.2011 г.  на Кмета на Община Враца,

О П Р Е Д Е Л Я  М :

страхил миролюбов станков  с ЕГН: 8111121888 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1979/2011 г., представляващ – земеделска земя, с идентификатор 12259.49.27, с площ 258.00 кв.м., НТП-Зеленчукова градина, категория-Пета, местност –„Под село” в землището на гр. Враца, с предложена цена 250.00 лв. без ДДС (словом: двеста и петдесет  лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     227.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-         5.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.3 от НРПУРОИ;

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 5.00лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за купувач ще бъде определен, класирания на второ място пенка георгиева чакалска с ЕГН 9107091872, с предложена цена  240.00 лв. без ДДС.

      

  Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ:……………….                                                                               

            /инж. Николай Иванов/