начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 612/21.05.2012 г. относно проведен публичен търг на 10.05.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

от 23.05.2012

З А П О В Е Д

№ 612

от 21.05.2012 г.

            На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение № 292/2008 г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009 г., във връзка с Протокол от 10.05.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № 460/24.04.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ, в изпълнение Решение №103 по Протокол №9/27.03.2012 г. на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М: 

Класирания на първо място „ИЗО-2007” ЕООД, ЕИК:106625287, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Пълковица” №6, представлявано от Христо Маринов Василев-управител, за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:
За обект пореден №1 по обявата, представляващ земеделски имот № 12259.22.6 в землището на
гр. Враца, НТП-нива, кат. V, площ 93.581 дка., с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 739.30 лв. /седемстотин тридесет и девет лева и 30 ст./.
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.
След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи по реда на чл.61 от АПК на спечелилия търга.
Спечелилия търга е длъжен да внесе цената, съгласно настоящата заповед в 14 дневен срок от връчването й.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж Николай Иванов/