начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 615/21.05.2012 г. относно проведен публичен търг на 10.05.2012 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

от 23.05.2012

З А П О В Е Д

№ 615

от 21.05.2012 г.

            На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение № 292/2008 г., изменена и допълнена с Решение № 331/19.02.2009 г., във връзка с Протокол от 10.05.2012 г. на комисия, назначена със Заповед № 460/24.04.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ, в изпълнение Решение №103 по Протокол №9/27.03.2012 г. на Общински съвет Враца,

О Б Я В Я В А М: 

Класирания на първо място „СПЕКТ” ООД, ЕИК:106630737, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Илия Кръстеняков” №16, вх.А, ап.15, представлявано от Дойчин Лйбомиров Ганев-Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на следния земеделски имот:
За обект пореден №40, представляващ имот № 036010, находящ се в землището на с. Нефела, НТП-изп. терит. с трайни насаждения, кат. IV,  площ  210.183 дка., с достигната тръжна годишна наемна цена в размер на 2219.60 лв. /две хиляди двеста и деветнадесет  лева и 60 ст./.
Класиран на второ място Димитър Георгиев Димитров с предложена тръжна годишна наемна цена в размер на 2017.80 лв./две хиляди  и седемнадесет лева и 80 ст./
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.
След влизане на настоящата заповед в сила, същата да се връчи по реда на чл.61 от АПК на спечелилия търга.
Спечелилия търга е длъжен да внесе цената, съгласно настоящата заповед в 14 дневен срок от връчването й.

 

ОБЩИНА ВРАЦА

КМЕТ :.........................

/инж Николай Иванов/