начало » Търгове и конкурси

Архив
Публичен търг на 15.06.2012 с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост

от 30.05.2012

На основание, чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1, чл.18, ал.1 и чл.19, ал.1, във връзка с чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №145 в Протокол №11/24.04.2012 г. на ОбС- Враца и Заповед №657/28.05.2012г. на Кмета на Община Враца

  

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти, общинска собственост:

 

№ по ред

Имот

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв.м/

Първоначален месечен наем /лева/

1.

терен

ул.”Екзарх Йосиф”, кв.103, жк”Самуил”,

гр. Враца

поставяне на павилион за търговска дейност

16,50

50,00

2.

помещение

сграда до пенсионерски клуб- с. Три кладенци

търговска дейност

48,00

168,00

3.

помещение

сграда на Кметство, с. Паволче

търговска дейност

12,00

42,00

4.

второ помещение

сграда на Кметство, с. Паволче

търговска дейност

12,00

42,00

5.

двуетажна сграда

част от имот на ул.”Бенковска” №7,

гр. Враца

административна и стопанска дейност

206,00

1442,00

 

 

v        Търгът ще се проведе на 15.06.2012 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Враца.

Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 14.06.2012г. в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва: 

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по §  2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от отдел”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на имотите е 10 (десет) години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.с включен ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на Информационния център до 16.00 ч. на 14.06.2012г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в  „Център за административно обслужване”  при Община Враца и тел.: 092/ 66-51-26; 62-45-81 в.329 и в. 412.

 

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца