начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 671/29.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №16 на пазарна площадка "Дъбника"

от 05.06.2012

З А П О В Е Д

671/29.05.2012 год. 

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 22.05.2012 г. на Комисия, назначена със заповед № 560/17.05.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №488/02.05.2012г. на Кмета на Община Враца,

О Б Я В Я В А М: 

спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот –павилион № 16 с площ от 9 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Дъбника"пазар ,гр. Враца:

                    *   Класиран на ПЪРВО място   :" МИХАЕЛ I и II –НИНА МЛАДЕНОВА" ЕООД  ЕИК 201664134     с предложен месечен наем 35,20 лв. ( тридесет и пет и 0,20    лева) без ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска  в размер на 26,49 лв.( двадесет и шест и 0,49  лева) в касата на Община Враца.Същата  представлява  месечния  наем с приспадната депозитна вноска. 

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.3 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място : ЕТ"МИХАЕЛ-БИСЕР МЛАДЕНОВ" с ЕИК 106057361 с предложен месечен наем -34,00 лв.(тридесет и четири) лева  без ДДС.

 

 КМЕТ:..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  /инж. Николай Иванов/