начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 626/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №4 на пазарна площадка "БОЛНИЦА"

от 05.06.2012

З А П О В Е Д

№.626/22.05.2012 год. 

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 18.05.2012 г. на Комисия, назначена със заповед № 549/16.05.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №486/02.05.2012г. на Кмета на Община Враца,

О Б Я В Я В А М: 

спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот –павилион № 4 с площ от 9 кв.м.находящ се на пазарна площадка "БОЛНИЦА" ,гр. Враца:

Ø      Класиран на ПЪРВО място : ЕТ"АЛАБРОС-МЕТОДИ ИВАНОВ" с ЕИК 816042076   с предложен месечен наем 65,00 лв. (шестдесет и пет   лева) без ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска  в размер на 60.00 лв.( шестдесет лева) в касата на Община Враца.Същата  представлява  месечния  наем с приспадната депозитна вноска. 

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.3 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място ЕТ"АНЕЛИЯ ХРИСТОВА-10 " с предложен месечен наем 50,00 лв. (петдесет  лева) без ДДС.

  

 КМЕТ:..................................                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  /инж. Николай Иванов/