начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 618/22.05.2012 г. относно проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот Павилион №4.5 на пазарна площадка "ЛЕОНОВА"

от 05.06.2012

З А П О В Е Д

618/22.05.2012 год. 

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите отразени в Протокол от 18.05.2012 г. на Комисия, назначена със заповед № 549/16.05.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, обявен със Заповед №486/02.05.2012г. на Кмета на Община Враца,

О Б Я В Я В А М:

спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот –павилион4.5 с площ от 43 кв.м.находящ се на пазарна площадка "ЛЕОНОВА" ,гр. Враца:

Ø      Класиран на ПЪРВО място ЕТ"БИОХИМ-ЦВЕТАН ЦОЛОВ " с ЕИК 106573965     с предложен месечен наем – 183,33 лв. (сто осемдесет и три и 0,33 лева) без ДДС.

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият търга следва да внесе първа месечна вноска  в размер на 134,00 лв.( сто тридесет и четири  лева) в касата на Община Враца.Същата  представлява  месечния  наем с приспадната депозитна вноска. 

В случай, че обявения за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 дневен срок от плащането, на основание чл.66, ал.2 от НРПУРОИ се приема ,че се е отказал да заплати предложената цена  и депозита не се връща.

  

 КМЕТ:..................................

         /инж. Николай Иванов/