начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1236/14.09.2012 г. относно проведен публичен търг на 11.09.2012 г. с тайно наддаване за за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

от 14.09.2012

З  А  П  О  В Е  Д

№  1236

      от  14.09. 2012 г.

 

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), във връзка с Протокол от 11.09.2012 г. на Комисия назначена със Заповед №1196/05.09.2012 г., относно проведен публичен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1149/22.08.2012 г. на  и.д. Кмет на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

светослав иванов андреев с егн 7707021889 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1602/24.06.2009 г., находящ се в гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”,  кв.62, УПИ VІІІ по действащия  Устройствен план, п.и. с идентификатор 12259.1014.41 по Кадастрална карта, с адрес ул."Граф Игнатиев" №4, представляващ - Урегулиран поземлен имот целият от 254.00 м2 (двеста петдесет и четири кв.м.), ведно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 12259.1014.41.1 със ЗП-60 м2; едноетажна жилищна сграда с идентификатор 12259.1014.41.2 със ЗП-38 м2 и  едноетажна стопанска сграда с идентификатор 12259.1014.41.3 със ЗП-26 м(сградите не се запазва с постоянен  статут,  имотът  предвиден за ниско застрояване до 10  м), за  сумата 36 390.00  лв. без ДДС (словом: тридесет  и шест хиляди триста и деветдесет  лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     32 791.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-          727.80 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата         727.80 лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.00 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок. След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

         В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок – за купувач да бъде определен, класирания на второ място ивайло ангелов христов с егн 6902161944, с предложена цена 36 000.00 лв. (без ДДС).

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

КМЕТ: /п/                                                                           

            /инж.Николай Иванов/