начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1237/14.09.2012 г. относно проведен публичен търг на 11.09.2012 г. с тайно наддаване за за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

от 14.09.2012

З  А  П  О  В Е  Д

№  1237

      от  14.09. 2012 г.

 

                На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), във връзка с Протокол от 11.09.2012 г. на Комисия назначена със Заповед №1196/05.09.2012 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1149/22.08.2012 г. на  и.д. Кмет на Община Враца,

       

О П Р Е Д Е Л Я  М :

коста  петров  маринов с егн 6507151965 за спечелил търга и за купувач на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №1110/12.01.2007 г., представляващ –  Урегулиран поземлен имот, целият от 416 м2 (четиристотин и шестнадесет кв.м.), ведно с едноетажна жилищна сграда със ЗП-47 м2 (четиридесет и седем кв.м.), находящ се в гр.Враца, ж.к.”Околчица”, кв.211, УПИ ІХ-99 по действащия Устройствен план, п.и. с идентификатор 12259.1023.99 по Кадастрална карта, с адрес ул."Сан Стефано" №15, за  сумата 56 200.00  лв. без ДДС (словом: петдесет  и шест хиляди и двеста  лева без данък добавена стойност).

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

1. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 55 00, сумите:

-     50 584.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-       1 124.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.33 ал.2 от НРПУРОИ;

 

2. IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата 1124.00  лв., представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 2.00 % върху пазарната стойност, съгласно чл.35 ал.2 от НОРМД, приета с решение №47/21.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №862/25.01.2011 г. на ОбС-Враца).

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач по реда на АПК за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

          В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе сумите в определения срок – да се приложат разпоредбите на чл.66 ал.2 и  ал.4  от  НРПУРОИ.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение.

 

 

 

КМЕТ: /п/                                                                           

            /инж.Николай Иванов/