начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД № 1239/17.09.2012 г. относно проведен публично оповестен конкурс на 12.09.2012 г. за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 17.09.2012

З А П О В Е Д

 

1239/17.09.2012 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет – Враца и резултатите, отразени  в Доклад на комисия, назначена със Заповед № 1114/14.08.2012 г. на Кмета на Община Враца за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, обявен със същата Заповед в изпълнение на Решение 1103 в Протокол №79/14.09.2011 г. на ОбС- Враца

 

О Б Я В Я В А М:

 

КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА – ВРАЦА за спечелил конкурса за отдаване под наем на общински имот пореден № 5 по обявата, представащ сутерен в сграда „Данова къща”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца за кафе-клуб с площ от 73,50 кв.м.

В конкурса, обявен със Заповед № 1114/14.08.2012 г., проведен на 12.09.2012 г. Клуб на дейците на културата - Враца е класиран на първо място с КО – 92,99 точки

           Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община Враца.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Враца по реда на АПК в 14 дневен срок от уведомяването.

В 14 дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса сладва да плати депозит в размер на 150,00 лв.(сто и петдесет лева) в касата на Община Враца.

В случай, че обявения за спечелил конкурса не внесе в срок дължимата сума или не се яви за подписване на  договор  в 7 -дневен срок от плащането, на основание чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да бъде поканен класирания на второ място Съюз на учените - Враца с КО – 80,19 точки.

 

 

 

 КМЕТ:..................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  /инж. Николай Иванов/